CLASS TEACHER'S LIST 2014-15Class Div. Name of the Class Teacher
V A Mrs. SUCHITRA RAJAWAT
V B Mrs. VARSHA PARIHAR
V C Mrs. SURINDER KAUR
V D Mrs. SIMRAN MELWANI
VI A Mrs. ARCHANA CHAUDHARY
VI B Mrs. VISHAKHA KHULE
VI C Mrs. ASMITA SHINDE
VI D Mrs. SARABJEET KAUR
VII A Mrs. JAYAMANI IYER
VII B Mrs. SUNITA JADHAV
VII C Mrs. DHANASHRI KAREKAR
VII D Mrs. UJJWALA AROLKAR
VIII A Mr. GOPAL RAO
VIII B Mrs. MAYA PAL
VIII C Mrs. V.K.TIWARI
VIII D Mrs. ARCHANA TAGADE
IX A Mrs. RAGINI TELANG
IX B Mrs. REKHA JADHAV
IX C Mrs. ANNAPURNA PADMANABHAN
IX D Mrs. LAKSHMI NAIR
X A Mr. HARIBHAU SONAWANE
X B Mrs. ARCHANA TIWARI
X C Mrs. BALJIT KAUR
X D Mr. GOPAL RAMDAS
XI Mr. Y.A.BAISANE
XII Mr. DEEPAK KAPOOR


 


SECONDARY TEACHING STAFFSr.No. Name of the Employee DESIGNATION QUALIFICATION
1 Mrs. Bhagyashri Pisolkar Principal M.Sc.,B.Ed.,M.A.(Edu),D.S.M
2 Mrs.Madhavi Rao Supervisor M.A,B.Ed.
3 Mrs.Panna Sarkar Asstt. Teacher B.Sc,B.Ed.
4 Mrs.Archana Tiwari Asstt. Teacher B.Sc,B.Ed.
5 Mr.Haribhau E. Sonawane Asstt. Teacher M.A,B.Ed.
6 Mrs.Ragini Telang Asstt. Teacher M.A,B.Ed.
7 Mrs.Meena Prasad Asstt. Teacher M.A,B.Ed.
8 Mrs. Manpreet Kaur Anand Asstt. Teacher M.A,B.Ed.
9 Mrs.Rekha Jadhav Asstt. Teacher M.A,B.Ed.
10 Mr.Virendra K. Tiwari Asstt. Teacher M.A,B.Ed.
11 Mrs.Manjeet Kaur Asstt. Teacher B.A,B.Ed.
12 Mrs.Baljeet Kaur Marwah Asstt. Teacher B.Sc,B.Ed.
13 Mrs.Annapurna Padmnabhan Asstt. Teacher B.A,B.Ed.
14 Mr.Y.A.Baisane Jr College Lecturer M.Com.,B.Ed.
15 Mr.Deepak Kapoor Jr College Lecturer M.Com.,M.A.,B.Ed.
16 Mrs.Sunita Jadhav Asstt. Teacher H.S.C.,D.Ed.
17 Mr.Gopal Rao Asstt. Teacher B.A.,D.Ed.
18 Mrs.Maya Pal Asstt. Teacher M.A.,B.Ed.
19 Mrs.Jayamani Iyer Asstt. Teacher H.S.C.,D.Ed.
20 Miss.Sarabjeet Kaur Asstt. Teacher M.A.,D.Ed.
21 Mrs.Dhanashree Karekar Asstt. Teacher B.Sc.,D.Ed.
22 Mrs.Vishakha Khule Asstt. Teacher B.Sc.,D.Ed.
23 Mrs.Asmita Shinde Asstt. Teacher B.A.,D.Ed.
24 Mr.Gopal Ramdas Asstt. Teacher B.Sc.,B.Ed.
25 Mrs.Pradeep Kaur Mann Asstt. Teacher B.Sc.,B.Ed.
26 Mr.Tejnarayan Singh Asstt. Teacher B.Sc.,B.Ed.
27 Mrs.Surjeet Kaur Bons Asstt. Teacher B.Sc.,B.Ed.
28 Mrs.Varsha Parihar Asstt. Teacher H.S.C.,D.Ed.
29 Mr.Vinod Shelkar Art. Teacher B.A.,C.T.C., A.T.D.,A.M.
30 Mrs.Lata Pachpor P.T. Teacher B.A.,B.P.Ed.
31 Mrs.Surinder Kaur Khokar Asstt. Teacher B.A.,B.Ed.
32 Miss.Archana Tagade Asstt. Teacher M.A.,B.Ed.
33 Mrs.Lakshmi Nair Asstt. Teacher B.A.,B.Ed.
34 Mrs.Archana Chaudhary Asstt. Teacher M.A.,B.Ed.
35 Mrs.Suchitra Rajawat Asstt. Teacher H.S.C.,D.Ed.
36 Mrs.Ujjwala Arolkar Asstt. Teacher M.A.,B.Ed.
37 Mr.Ganesh Kore Asstt. Teacher M.Sc.,B.Ed.
38 Mrs.Priti Chandankar Asstt. Teacher M.A.,B.Ed.
39 Mrs.Simran Melwani Asstt. Teacher B.A.,D.Ed.
40 Mrs. Neeta Baviskar Asstt. Teacher B.A.,D.Ed.
41 Mrs.Hemangi Showche Comp. Teacher B.Com, Dip. Comp
42 Miss. Tejashri Chorge Comp. Teacher B.Com, GNIIT
43 Miss. Harshala Deshmukh Comp. Teacher B.Com, GNIIT
44 Mrs. Alka Sharma Art Teacher M.A.
45 Mr. Daljeet Singh P. T. Teacher Karrate Master
46 Mrs. Rupinder Kaur Asstt. Teacher M.A. B.Ed.


NON - TEACHING STAFFSr.No. Name of the Employee DESIGNATION
1 Miss.Harjinder Kaur Sr. Clerk B.Com
2 Mr. Amol Mahajan Jr. Clerk M.Com
3 Mr.Harpreet Singh Panesar Jr. Clerk B.Com
4 Mr.Sandeep Mahajan Jr. Clerk B.A
5 Mrs.Shilpa Kulkarni Librarian
6 Mr.Jagannath Khaire Lab. Asstt.
7 Mr. Sopan Kewal Peon
8 Mrs.Gulab Shirke Peon
9 Mr. Sunny Tujare Peon
10 Mr. Sunil Uttekar Peon
 


PRIMARY TEACHING STAFFSr.No. Name of the Employee DESIGNATION QUALIFICATION
1 Mrs. Rajvinder Kaur Saini Supervisor B.A, D.Ed
2 Mrs. Sherly Haridas Asst Tr B.Sc, D.Ed
3 Mrs. Bhagwati Iyer Asst Tr SSC M.T.C
4 Mrs. Arick Mary Asst Tr SSC, D.Ed
5 Mrs. Veena Vijendra Nair Asst Tr B.A
6 Mrs. Devinder Kaur Bhumra Asst Tr HSC
7 Mrs. Krishna Mitra Asst Tr HSC
8 Mrs. Renuka Francis Asst Tr B.A
9 Mrs. Rachel Joseph Pinto Asst Tr HSC
10 Mrs. Krishna Veni Asst Tr B.Com, B.Ed
11 Mrs. Manjit Kaur Haliat Asst Tr B.Com, B.Ed
12 Mrs. Sarabjit Kaur Asst Tr B.A, D.C.C.A
13 Mrs. Manjit Kaur Saini Asst Tr B.A
14 Mrs. Yojana Londhe Asst Tr M.Com, LLB B.ED
15 Mrs. Balbir Kaur Sandhu Asst Tr H.S.C, Montessari
16 Mrs. Natasha Kundra Asst Tr B.A, B.Ed
17 Mrs. Chhaya Upadhya Asst Tr B.A
18 Mrs. Parminder Kaur Rai Asst Tr HSC D.Ed
19 Mrs. Majithiya Daljeet Kaur Asst Tr HSC
20 Miss. Manpreet Kaur Rathod Asst Tr MCOM
21 Miss. Rohini Zate Asst Tr HSC D.ED
22 Mrs. Anita Rokade Asst Tr HSC D.ED
23 Miss. Sneha Chugh Asst Tr HSC D.ED
24 Miss. Smita Khandagale Comp Tr B.A D.ED
25 Mrs. Sushila Gupta Comp Tr B.A P.C .T.T.C


NON - TEACHING STAFFSr.No. Name of the Employee DESIGNATION
1 Mrs. Gurcharan Kaur Saini Clerk
2 Miss. Inderjeet Kaur Nagi Cashier
3 Mrs. Nilam Malunjkar Clerk
4 Mr. Sunil Uttekar Peon
5 Mr. Ganesh Dole Peon
6 Smt. Vimal Bhondiwale Aaya
7 Smt. Suman Gawale Aaya
8 Mrs. Sushama Dhulap Aaya
9 Smt. Sulbha Zope Aaya
10 Mrs. Rajeshree Pawar Aaya
 
Top
  • Follows us our servcies